Webinaaritallennukset - infra

5-1

Civil 3D ja Naviate Infrastructure vesi- ja viemärijohtoverkkojen suunnittelussa

Webinaarissa esitellään 3D-väylän mallintamisen työnkulkuja ja kerrotaan mitkä Civil 3D:n ja Naviate Infrastructuren työkalut parhaiten sopivat kulloiseen tehtävään.

Katso webinaari

Naviate Civil 3D - Infra

Määrälaskennat Civil 3D:n ja Naviate Infrastructuren kanssa

Webinaarissa esitellään menetelmiä, joilla mallinnettujen infrakohteiden määrätietoja (lukumääriä, pituuksia, pinta-aloja ja tilavuuksia) voidaan laskea Civil 3D:n perustoiminnoilla. Lisäksi näytetään millaisia työkaluja Naviate Infrastructure tarjoaa näihin tehtäviin.

Katso webinaari

FIKSU Liikenteensuunnittelu

FIKSU Liikenteensuunnittelu

Webinaarissa esitellään FIKSU Liikenteensuunnittelun muokkaus- ja mitoitustoimintoja, esim. merkkien nopeusrajoituksen muuttamista. Webinaarissa käydään läpi myös kasattavien taulujen:

 • Tekstien muokkaus
 • Symbolirivien muokkaus
 • Nuolien vaihto

ja mitoitus-esimerkkejä:

 • A-taulu
 • B-taulu
 • Kiertoliittymä

Katso webinaari

24

Kuntapilotti-hanke - pilottikuntien kaava-ainestojen työstöprosessi uuteen tietomalliin

Kuntapilotti-hanke tuottaa ehdotuksen uudistuvan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista tietomallipohjaisista tieto- ja prosessimäärittelyistä asemakaavoitukseen. Osana hanketta toteutetaan pilottikuntien kaava-aineistojen tuottaminen uuden tietomallin mukaiseen muotoon. Symetri Oy on yhteistyössä Kuopion kaupungin ja Kempeleen kunnan kanssa työstänyt FIKSU-kaavoitusohjelmistolla tuotetut pilottiasemakaavat XML-skeeman mukaiseen muotoon. Webinaarissa käydään läpi työstöprosessin kulku sekä sen yhteydessä esille nousseita asioita.

Katso webinaari

FIKSU Geo ja Inframodel 4

FIKSU Geo ja Inframodel 4

Kansainväliseen LandXML-standardiin perustuva Inframodel 4 on avoin menetelmä infratietojen siirtoon ja sitä käytetään Suomessa laajasti koko infra-alalla – niin suunnitteluohjelmissa kuin mittaus- ja koneohjaussovelluksissa. Webinaarissa näytämme, kuinka Inframodel 4 on toteutettu FiksuGEO:ssa ja kuinka se tukee Civil 3D:n inframallinnusta.

Katso webinaari

5-1

Uusi Naviate Infrastructure

FiksuGEO-sovellus on varmistanut tehokkaimman tavan suunnitella ja mallintaa infrakohteita Civil 3D:llä. Jatkossa FiksuGEO on entistäkin tehokkaampi, kun siihen lisätään täydet ominaisuudet seuraavista ohjelmistoista: Naviate Road, Naviate Water & Sewage ja Naviate Landscape. Yhdessä nämä muodostavat aivan uuden kokonaisuuden, josta käytämme nimitystä Naviate Infrastructure. Webinaarissa esittelemme uuden Naviate Infrastructuren.

Katso webinaari

23.png

Asemakaavan tulevaisuuden tietomalli - Kuntapilotti-hanke

Kuntapilotti-hankkeen tarkoituksena on tuottaa ehdotus uudistuvan lainsäädännön mukaisista asemakaavoituksen tietomallipohjaisista määrittelyistä. Hanke käsittelee kaavoitusprosessia sekä erityisesti varsinaista tietomallia. 

 • Kuntapilotti-hanke on Ympäristöministeriön koordinoima
 • Kehittäminen kohdistuu mm. tietomalliin, pohjakarttaan ja lähtötietoihin sekä suunnitteluprosessiin
 • Pilottikuntina kehittämishankkeessa ovat Inkoo, Kempele, Kuopio, Lahti ja Tampere
 • Symetri Oy suorittaa hankkeen aikana pilotointikokeilut omien kunta-asiakkaidensa, Kempeleen ja Kuopion kanssa

Katso webinaari

7-1.png

FIKSU Liikenteensuunnittelun uudet ominaisuudet

Webinaarissa käsitellään lyhyesti pääperiaatteet suunnittelusta ja muokkauksesta:

 • Perusmerkkien sijoittelu
 • Opasteet ja viitoitus
 • Matkailijan opasteet
 • Ajoratamerkinnät
 • Liikennevalot
Katso webinaari
6-1.png

InfraWorks 2019 uudet ominaisuudet

 InfraWorks 2019 keskittyy uusiin ominaisuuksiin, joita käytetään suunniteltaessa vaativia ja mukautettavia infrarakenteita, kuten siltoja ja tunneleita. Lisäksi se sisältää parannuksia, jotka vahvistavat yhteyksiä Infraworksin ja BIM 360:n välillä ja parantavat entisestään paikkatietojen hyödyntämistä InfraWorksissa. Tässä webinaarissa esitellyt piirteet on  julkaistu Infraworksin versioissa 2019.0 - 2019.2.

Katso webinaari

12.png

AutoCAD tulostus 

Webinaarissa esitellään, kuinka AutoCAD (2019) -ohjelmalla voidaan tulostaa joko suunnittelu- tai tulostustilasta. Suunnittelutilasta tulostamisessa käydään läpi Plot / Tulostus -valintaikkunassa tehtävät valinnat, jotta paperille saadaan tulostumaan haluttu alue piirustuksesta oikeassa mittakaavassa. Tulostustilasta tulostamisessa käydään läpi hyötyjä, joita saadaan käyttämällä tulostustilaa. Samalla nähdään, miten tulostustilassa määritellään tulosteita (=layoutteja), jotka tallentuvat dwg-tiedostoon.

Katso webinaari

Suunnitelmasta animaatioksi InfraWorksin avulla 

Animaatio-sanaan liitetään usein mielikuvia työvaiheista, jotka ovat aikaa vieviä, hankalia ja kalliita. Jos suunnitelma on tehty InfraWorksilla tai tuotu InfraWorksiin, saadaan animaatiot kuitenkin luotua vaivatta jopa muutamissa minuuteissa. Tässä webinaarissa esitellään InfraWorksin videoeditorin käytön perusteita. Tämän työkalun avulla suunnitelmasi heräävät eloon!

Katso webinaari

24.png

Civil 3D-maastomallien hyödyntäminen FIKSU Kaava- ja vihersuunnittelussa 

AutoCAD Civil 3D:n avulla voit tuottaa maastomalleja nopeasti ja tarkastella niitä mm. kolmio- ja neliverkkoina, valuma-alueina, korkeuskäyrinä ja valumasuuntanuolina. FIKSU Kaava- ja Vihersuunnitteluohjelmistot sisältävät suomalaiset kuvaustekniikat Civilin maastomallien lisäksi mm. pituusleikkauksille. Webinaarissa käydään läpi maastomallin tuottamisprosessi sekä sen eri hyödyntämismahdollisuudet suunnittelussa.

Katso webinaari

Verkoston kunnossapito FIKSU Verkostoinfolla

FIKSU Verkostoinfon avulla voit hallinnoida myös infraomaisuuden kunnossapitoa. Voit ohjelmoida haluamasi huolto-ohjelman verkoston kohteille tai hyödyntää asiakaskohtaisia lisäpiirteitä kuten vika/vaurioraportteja ja kaivokortteja.

Katso webinaari

8-1.png

Nykytilamallin luominen InfraWorksillä käyttäen avoimia paikkatietoja

InfraWorks on tietomallinnusta tukeva visuaalinen 3D-suunnittelu- ja kommunikointialusta, jolla voi helposti rakentaa lähtötilamalleja ja lisätä suunnitelmiin sisältöä monipuolisesti. Tässä webinaarissa tutustaan menetelmiin, joissa InfraWorksin kanssa voidaan hyödyntää suomalaisia avoimia paikkatietoja.

Katso webinaari

18.png

Civil 3D -maastomalli apuna FIKSU Kaukolämpöverkonsuunnittelussa 

Civil 3D -maastomallin (surface) luominen FIKSU Kaukolämpöverkonsuunnittelun tueksi onnistuu helposti FIKSU Maastomallieditori -ohjelmalla. Sen avulla luodaan Civil 3D -maastomalli esimerkiksi dwg -kuvassa olevista maanpintaa kuvaavista korkeuskäyristä ja tien reunaviivoista. Luotua maastomallia hyödynnetään FIKSU Kaukolämpöverkonsuunnittelussa.

Katso webinaari

2-7.png

Ajantasa-asemakaavanhallinta FIKSUlla 

FIKSU Kaavoitusohjelmaan on saatavissa ajantasa-asemakaavan tietokantapohjainen hallintajärjestelmä, jonka tietokanta perustuu KRYSP-projektissa laadittiin skeemaan. FIKSUlla laaditut kaavat harmonisoidaan skeeman mukaisiksi aineistoksi ja samalla lisätään halutut alueet ominaisuustietoineen. Aluekohteita ovat mm. kaavayksiköt ja erilaiset kaavamääräysalueet. Tietokannan tietoja voidaan lukea ulkopuolisiin järjestelmiin.

Katso webinaari

5-1.png

Sujuvaa verkosto-omaisuuden hallintaa FIKSU Verkostoinfolla 

Webinaarissa tutustutaan siihen, kuinka eri organisaatiot hyödyntävät FIKSU Verkostoinfoa toiminnassaan ja esitellään FIKSU Verkostoinfo -sovelluksen keskeiset ominaisuudet.

Katso webinaari

FIKSU Geo tehostaa AutoCAD Civil 3D:tä

Webinaarissa keskitytään ominaisuuksiin, jotka tehostavat eniten käytettyä inframallinnusohjelmaa, Civil 3D:tä, monipuolisesti ja tuovat siihen suomalaiset toimintatavat.

Katso webinaari

FIKSU Vihersuunnittelu AutoCAD Civil 3D:llä
FIKSU Vihersuunnittelu
on AutoCAD Civilin päällä toimiva ohjelmisto maisemasuunnitteluun. Ohjelmiston avulla suunnitellaan mm. puistoja ja kadunvarsi-istutuksia, ja siihen sisältyy laajat toiminnot kasvillisuuden, varusteiden ja päällysteiden suunnitteluun. Mallipohjainen AutoCAD Civil 3D -alusta tarjoaa suunnittelun käyttöön myös kattavat maastomallitoiminnot.

Katso webinaari

AutoCAD Civil 3D vesihuoltolinjan vieminen pituusleikkaukseen
AutoCAD Civil 3D
:llä voidaan suunnitella ja mallintaa erilaisia vesihuoltoon liittyviä järjestelmiä, kuten vesi- ja viemäriverkostoja. Verkon osia luodaan ja muokataan mm. kartta- ja leikkausnäkymissä. Tässä BIM-vartissa esitelläään työvaiheita, kun mallinnettavia vesihuoltolinjoja viedään pituusleikkausnäkymiin muokkaamista ja tulostamista varten.

Katso webinaari

FIKSU Geo - geotekniikka-BIM ja AutoCAD Civil 3D
Suomalaisia standardeja soveltava FIKSU Geo yhdistää geotekniset tiedot AutoCAD Civil 3D -ohjelmistoon. Kun pohjatutkimustiedot liitetään geomalleihin, tietomallinnuksen työnkulut tehostuvat ja arvokasta tietoa päästään hyödyntämään aiempaa laajemmin. Esittämällä kairausdiagrammit Civil 3D:n vakiopituus- ja poikkileikkauksissa suunnitelmaa voidaan analysoida yksityiskohtaisesti suhteessa maaperän ominaisuuksiin. FIKSU Geo myös luo suunnittelukohteen maaperän kerrostumista automaattisesti Civil 3D -pintoja.

Katso webinaari

5 (2).png

Leikkausten, tasausten ja kuivatuksen suunnittelu käyttäen AutoCAD Civil 3D ja FIKSU Geo -ohjelmistoja

Webinaarissa esitellään, kuinka AutoCAD Civil 3D:llä luodaan tarkkoja ja dynaamisia 3D-tasauksia aluesuunnittelun eri käyttötarkoituksia varten. Dynaamisten mallien avulla voidaan tutkia kohteiden poikkileikkauksia reaaliajassa ja nähdä suunnitelmien vaikutukset massamääriin. Esityksessä nähdään, kuinka malli mukautuu nopeasti projektien aikana tapahtuviin suunnitelmamuutoksiin. FIKSU Geolla tehdään kuivatussuunnitelmat ja niihin liittyvät vuonna 2018 tehdyt uudet muokkaustoiminnot.

Katso webinaari